DECEMBER 2021

VOlUME 04 ISSUE 12 DECEMBER 2021
Epistemological and Metaphysical Development in Advaita Vedanta
Dr. Kalo Sona Roy, M.A., M. Phil, Ph,D.
Assistant Professor, Department of Philosophy, Dr G.M.Roy College, Monteswar Purva Bardhaman
DOI : https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i12-33

Google Scholar Download Pdf
ABSTRACT

Gaudapada, the grand teacher of Sankara, admits the transcendental reality only. Duality is mere illusion. Gaudapada leads us from gross reality to subtle reality. In meditation also there is a gradual unfolding of subtlety. Sankara deals with both Advaita metaphysics and epistemology. According to him, the source of cognition (pramana is a mental mode (antahkaranavrtti). It removes the ignorance of the object. Brahmakara antahkaranavrtti is the final mental mode. In Advaita epistemology there is a gradual unfolding of mental mode. Sankara advocates three levels of reality- the transcendental reality, empirical reality and apparent reality. All objects, Sankara holds, are real in their own levels of existence. His philosophy teaches us the gradual unfolding of reality.

KEYWORDS:

Omkara, Visva, Taijasa, Prajna, Vivarta, Maya, Antahkaranavrtti, Paramarthika satta, Vyavaharika satta, Pratibhasika satta

REFERENCES

1) svapnamaye yatha drste gandharvanagaram yatha / tatha visvamidam drstam vedantesu vicaksanaih //- Mandukyakarika 2. 31

2) cittakalas ca ye’ntastu dvayakalas ca ye bahih / kalpita eva te sarve viseso nanyahetukah // - op. cit 2. 14

3) bahihprajno vibhur visvo hyantaprajnastu taijasah/ghanaprajnas tatha prajna eka eva tridha sthitah //- op. cit 1. 1

4) akaro nayate visvam ukarascapi taijasam / makaras ca punah prajnam namatre vidyate gatih //- op. cit 1. 23

5) asti bhati priyam nama rupancetyasapancakam /adyam trayam braharupam jagadrupam tato dvayam //- Drkdrsyaviveka , verse 20

6) antahkaranapariname jnanatvopacarat.-Pancapadikavivarana, p. 259/ 3-4

7) tatha taijasamantahkaranamapi caksuradidvara nirgatya ghatadivisayadesam gatva ghatadivisayakarena parinamate, sa eva parinamo vrttirityucyate.- Vedantaparibhasa, Pratyaksa Paricched, p 57/ 9-12.

8) santa ghorastatha mudha manaso vrttayastridha /- Pancadasi 15. 3a

9) pratibimbati santasu sukham ca pratibimbati /- op. cit 15. 5b
Bibliography
1) Addhvarindra Dharmaraja, Vedantaparibhasa, ed. Panchan Bhattacharya, Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta (1377 B.S,)

2) Gaudapada, Mandukyakarika, ed. Durgacharan Samkhyatirtha, Calcutta (1319 B.S.)

3) Prakasatman, Pancapadikavivarana, ed. S. Srirama Sastri and S.R. Krishnamurthi Sastri, Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras (19587)

4) Sankara, Brahmasutra-Sankarabhasya, ed. Ananta Krisna Sastri, Nirnay Sagar Press, Bombay (1938)

5) Vidyaranya, Pancadasi, ed. Narayanarama Acharya, Nirnay Sagar Press, Bombay (1949

VOlUME 04 ISSUE 12 DECEMBER 2021

Indexed In

Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar