DECEMBER 2021

VOlUME 04 ISSUE 12 DECEMBER 2021
“Silsilat Al-Salatin” On the History of Relations of Bukhara Khanate and India in the XVII - Early XVIII Centuries
Dr. Azamat Ziyo
Professor, Institute of History of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
DOI : https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i12-59

Google Scholar Download Pdf
ABSTRACT

The article highlights the relations between Bukhara Khanate and India during Ashtarkhanids’ period. Particularly, the role of a valuable manuscript “Silsilat al-Salatin” written by Haji Mir Muhammad Salim from Ashtarkhanids discloses political negotiations between the two countries, their attemptsto strengthen the relations, the activities of ambassadors and the purposes of their missions. Besides, the correspondences of the rulers and the issues raised in them have been studied. Main focus is drawn to the comparison of information in “Silsilat al-Salatin” with other sources and the outcomes on the study are given in the article.

KEYWORDS:

“Silsilat al-Salatin”, correspondences, embassy, relations, Bukhara, India, Iran.

REFERENCES

1. Abd al-Hamid Lahori. Padishah-name. Calcutta, 1866-1872. T. 2. S. 430-450, 660-661.

2. Abduraimov M.A. Ocherkiagrarnikhotnosheniy v Bukharskomkhanstve v XVI - pervoypolovine XIX veka. T. I. Tashkent, 1966. S. 56, 59.

3. Abduraimov M. A. Ocherkiagrarnikhotnosheniy... T. 1. S. 212; T. 2. 1970. S. 39-40, 42, 61, 71.

4. Abul-Abbos Muhammad Talib Siddiki. Matlab at-talibin. Ms. IV. AN UzSSR. Inv. № 80, l. 208a-214a.

5. Akhmedov B. A. IstoriyaBalkha. Tashkent, 1982. S. 203-205.

6. Akhmedov B. A. «Silsilat as-salatin» («Genealogiyagosudarey») // Istochnikovedenieitekstologiyasrednevekovogo Blijnego i SrednegoVostoka: Sb. M., 1984. S. 30-35; Istoriko-geograficheskayaliteratura... S. 101-P. 110.

7. Akhmedov B. A. Istoriko-geograficheskayaliteraturaSredneyAzii XVI- XVIII vv.: Pismenniepamyatniki. Tashkent, 1985. S. 47-57, 65-72, 82-87, 137, 150-155, 165-173

8. dr.; Akhmedov B. A. IzistoriikulturnikhsvyazeynarodovSredneyAziiiIndii: Sb. Tashkent, 1986. S. 75-86.

9. Bahr al-asrar. Ms. Indian office library. Inv. № 575, l. 2876.

10. Banarasi Prasad Saxena. History of Shahjahan of Delhi. Allahabad, 1958. R. 186-187.

11. Burton J.A. Nadir Muhammad Khan, Ruler of Bukhara (1642-1645) and Balkh (1645-1651)// Central Asiatic Journal. Vol 32. N 1-2. 1988. R. 24.

12. IstoriyaTadjikskoy SSR. T. II. Kn. 2. M„ 1964. S. 21. Kakizvestno, v istoricheskoy literature godomsmenidinastii SheybanidovAshtarxanidaminazvan 1006/1598 g.

13. IstoriyaUzbekskoy SSR. T. I. Tashkent. 1967. S. 550; i dr.).

14. izvestnogobogoslova Khodja Muhammad Parsa (um. v 822/1419 g.). son of sheikh ul-Islam of Balkh under Nadr Muhammad-khan.

15. Khatirat-iMutrubi (musahabebaDjaxangir-padishah). Karachi, 1977. S. 65; Silsilat as-salatin, l. 1926.

16. KhodjamkulibekBalkhi. Tarikh-iKipchakkhani. Ms, IMs ASUz. Ipv. № 4468/11, l. 1136-114a; Izstareynogospiska A. Gribova. Dok. № 32//Russko-indiyskieotnosheniya v XVII veke (RIO): Sb. dok. M., 1958; i dr.

17. Muhammad Saki Mustaid-Khan. Alamgir-name. Litogr. IMs ASUz, inv. № 12444. S. 49.

18. Muhammad Salih Kambo-yi Lahori. Amal-i Salih al-mousumba Shah Jahan-name. T. 2. Lahore, 1959. S. 354-371; T. 3. 1960. S. 1-18;

19. Muhammad Yusuf-munshi. Mukimkhanskayaistoriya/Perevod s pers-tadj.. prim. iukazateli A. A. Semenova. Tashkent, 1956. S. 88,

20. NadrMuhammadkhan do togo, kak on stalverkhovnimkhanom, v kachestveprestolonaslednika s 1020/1611 po 1051/1642 g. pravil Balkhskimkhanstvom.

21. Nizamutdinov I.G. Izistoriisredneaziatsko-indiyskikhotnosheniy {IX-XVIII vv.), Tashkent, 1969. S. 84.

22. Riyaz ul-Islam. Persia-Indian Relations. Tehran. Р. 250-251.

23. Silsilat as-salatin, l. 253a. Khodja Abd al-Gaffar-son of Salih-khodja, son of Khodja Muhammad Amin, known as Kalon-khodja, son of Makhmud-i Azam who was spiritual leader of Ashtarkhanid khan Abd al-Aziz (1055/1645-1092/1681). Umer v voskresenьe I djumada I 1080/27 sentyabrya 1669 g. v Balkhe; Khodja Abd al-Vali-potomok

24. Silsilat as-salatin, Ms, Baldwin lib. (Great Britain). Inv. № 169, l, 1896-192a.

25. Stori Ch. A. Persidskayaliteratura: Biobibliograficheskiyobzor/Perevel s angl., pererabotalidopolnil Yu. E. Bregel. Ch. II. M., 1972. S. 1149.

26. Tuzuk-iJjahangiri. Lucknow, 1879. lntogr. izd. S. 428-430.

27. Ziyaev A. Kh. «Silsilat as-salatin» kakistoricheskiyistochnik//ONU. 1990. № 9. S.44.

28. Akhmedov B. A. IzistoriikulturnikhsvyazeynarodovSredneyAziiiIndii: Sb. Tashkent, 1986. S. 75-86.

VOlUME 04 ISSUE 12 DECEMBER 2021

Indexed In

Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar