July 2021

VOlUME 04 ISSUE 07 JULY 2021
Operation Lam Son 719 amid “Vietnamization” Strategy during Vietnam War
1Assoc. Prof. Nguyen Ngọc Dung, 2MA. Nguyen Minh Son
1University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh City, Vietnam;International Relations Program, Thu Dau Mot University, Binh Duong, Vietnam
2Ph.D. student, University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh City, Vietnam
DOI : https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i7-31

Google Scholar Download Pdf
ABSTRACT

Fifty years ago, Operation Lam Son 719 was organized by the US Army and the Army of the Republic of Vietnam (ARVN) to realize their scheme to cut off the Indochina battlefield separating the Vietnam revolutionary forces from the revolutionary movement of Laos and Cambodia. Based on historical evidence from previous Vietnamese and USA documents, this article aims to prove that Operation Lam Son 719 made many strategic mistakes in assessing the military power of ARVN and the revolutionary alliance of Vietnam - Laos – Cambodia during the Vietnam War, as well as the tactical mistakes on the battlefield of ARVN. The failure of Operation Lam Son 719 dealt a heavy blow to the Vietnamization strategy, showing the passive strategic approach in the Doctrine of Vietnamization. Operation Lam Son 719 played a big role in forcing the U S to agree to negotiate with Democratic Republic of Vietnam in Paris.

Keywords

Operation Lam Son 719, Nixon, Vietnamization, People’s Army of Vietnam (PAVN), Army of the Republic of Vietnam (ARVN).

REFERENCES

1) Asselin, Pierre (2005), Nền hòa bình mong manh-Washington, Hà Nội và tiến trình Hiệp định Paris (Dương Văn Nghiên và những người khác dịch). Hà Nội, NXB Chính trị Quốc gia.

2) Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975: thắng lợi và bài học, Hà Nội, Nha xuat ban Chính trị Quốc gia, 2000.

3) Bộ Quốc Phòng (1984). Bản tổng kết chiến tranh B2, Quá trình cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ và quy luật hoạt động của Mỹ - ngụy trên chiến trường B2, Lưu hành nội bộ; 199 (Tài liệu lưu tại Viện Lịch sử quân sự) [Ministry of Defense, Committee for Reviewing the War of the B2 (1984), The process of the American imperialist war of aggression and the operation rules of the US - puppetry on the B2 battlefield, Internal circulation; 199 (Documents at the Institute of Military History)].

4) Berman, Larry (2013), Điệp viên hoàn hảo (Đỗ Hùng dịch), Hà Nội, Nha xuat ban Hồng Đức.

5) Cosmas, Graham A. (2006), MACV the Joint Command in the years of withdrawal 1968-1973. Washington D.C: Center of Military History US Army; 321 Cosmas, Graham A.

6) Dallek, Robert (2018), Nixon’s Invasion of Laos: Operation Lam Sơn 719, Local San Diego, News and Real Life History, chapter1, July 26th, 2018.

7) Dave R. Palmer (1978), Summons of the Trumpet. Novato CA: Presidio Press.

8) Fulgham, David, Terrence Maitland, et al (1984). South Vietnam On Trial: Mid-1970 to 1972. Boston: Boston Publishing Company.

9) Gloria Emerson (1973), "Spirit of Saigon's Army Shaken in Laos," The New York Times, 28 March.

10) Herring, George C., America’s Longest War, translated.

11) Hồ Khang (cb), Lịch sử kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1954-1975; 282, 283, 291

12) Fulgham, David, Terrence Maitland, et al.

13) John Prados(1998), The Blood Road, New York: John Wiley and Sons; 317-361.

14) Keith W. Nolan (1986), Into Laos, Novato CA: Presidio Press.

15) Kolko, Gabriel (1985/2003), Anatomy of a War, Pantheon Books, NewYork, 1985 (Nguyễn Tấn Cưu dịch), Hà nội, Nha xuat ban Quân đội Nhân dân.

16) Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (2010), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội 2010.

17) Maclear, Michael (1990), Việt Nam, cuộc chiến tranh mười nghìn ngày (sach dịch), Hà Nội, Nha xuat ban Sự Thật.

18) Nguyễn Phú Đức (2009), Những cuộc đàm phán về hòa bình Việt Nam, Hà Nội, NXB CAND.

19) Nguyen Duy Hinh (2015), LAM SON 719, Pickle Partners Publishing. ISBN 1786251361, 9781786251367.

20) Nguyễn Văn Nhật (cb, 2009), Lịch sử Việt Nam (tập 13, từ năm 1965 đến năm 1975), Nhà xuat ban Khoa học Xã hội, Hanoi;

21) 317 [Nguyen Van Nhat (edit, 2009), History of Vietnam (vol. 13, from 1965 to 1975), Social Science Chairman, Hanoi; 317] 21) Người tình báo phát hiện kế hoạch Đường 9 Nam Lào, retrieved from http://tapchitaichinh.vn/.../nguoi-tinh-baophat-hien-kehoach-duong-9-nam-lao-12324.html

22) Phạm Kim Vinh (1988), Cái chết của Nam Việt Nam, Nhà xuất bản Xuân Thu.

23) Phan Quốc Thiện (2003), Hỏi cung Đại tá tù binh Nguyễn Văn Thọ. Tapchitaichinh.vn, accessed January 29th, 2013.

24) Nolan, William K. (1986), Into Laos: The Story of Dewey Canyon II/Lam Son 719. Novato CA: Presidio Press.

25) Stanley Karnow (1983), Vietnam, New York, Viking.

VOlUME 04 ISSUE 07 JULY 2021

Indexed In

Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar